คติความเชื่อกฏข้อห้ามข้อปฏิบัติของคนสมัยโบราณ ซึ่งยังคงความเป็นอมตะเสมอ..ไม่เสื่อมถอยถูกกลืนกินไปตามกาลเวลา

เป็นที่ทราบและคุ้นเค […]